Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemeen / definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(a) Opdrachtgever: iedereen die met Designwave een overeenkomst afsluit 

(b) Designwave: de handelsnaam van Opdrachtnemer gevestigd te Cuijk

(c) Partijen: Opdrachtgever en Designwave samen 

1.2 In alle gevallen waarin in deze voorwaarden “schriftelijk” staat vermeld, wordt  daarmee bedoeld per brief en per mail.  

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Designwave verklaart  Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij  met deze voorwaarden akkoord gaat. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en  alle door Designwave gesloten overeenkomsten en verrichten diensten. 

2.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. 

2.4 Indien Partijen, beide zakelijk, vaker overeenkomsten met elkaar afsluiten, dan is  de eerste ter beschikkingstelling van deze algemene voorwaarden voldoende voor de  opvolgende overeenkomsten tussen Partijen. 

Artikel 3 : Aanbieding

3.1 Alle offertes/aanbiedingen en prijsopgaven door Designwave zijn vrijblijvend, zij  zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij schriftelijk anders is  overeengekomen. 

3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW,  tenzij anders aangegeven. 

3.3 Designwave is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 : Uitvoering van de Opdracht en Dienstverlening

4.1 Designwave zal zich inspannen om voor Opdrachtgever een goed resultaat te  bereiken, maar kan dat resultaat nooit garanderen. 

4.2 Designwave zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft  Designwave het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. 

4.3 Ingeval van de diensten van ontwerp-, website- en webshopontwikkeling zal  Designwave de dienst leveren binnen de overeengekomen termijn, tenzij tijdens de  uitvoering anders is overeengekomen.  

4.4 Designwave vangt aan met de opdracht wanneer Opdrachtgever de helft van de overeengekomen factuurprijs is voldaan, conform artikel 13. 

4.5 Designwave zal na voltooiing van de opdracht door middel van een presentatie de  resultaten weergeven aan Opdrachtgever.  

4.6 Opdrachtgever zal na goedkeuring van de resultaten het openstaande bedrag  voldoen, conform artikel 13, waarna Designwave de website vrijgeeft. 

Artikel 5 : Extra werkzaamheden

5.1 Extra wensen van Opdrachtgever die niet onderdeel zijn van de overeenkomst na  voltooiing van de opdracht zullen worden verricht tegen een tarief van € 40,- per uur. 

5.2 Designwave heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of  uitvoeringen buitenom de overeenkomst die plaatsvinden op verzoek van  Opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6 : De opdracht

6.1 De opdracht wordt schriftelijk vastgelegd bij de offerte/aanbieding en is onderdeel  van de overeenkomst tussen Partijen. 

6.2 Indien Designwave verwacht een termijn gesteld in een offerte of overeenkomst  niet te zullen halen, zal Designwave Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de  hoogte stellen. 

Artikel 7 : Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst

7.1 Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend met  wederzijdse instemming overeengekomen worden. Voor wijzigingen die Opdrachtgever eenzijdig doorvoert, neemt Designwave geen verantwoording en  aanvaardt Designwave geen aansprakelijkheid.

7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,  kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.  Designwave zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

7.3 Indien de wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst financiële  en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Designwave gerechtigd de kosten hiervan  bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Designwave zal Opdrachtgever hierover  van tevoren inlichten. 

7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Designwave daarbij aangeven  in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit  honorarium tot gevolg heeft. 

7.5 In afwijking van lid 3 zal Designwave geen meerkosten in rekening kunnen  brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan  Designwave kunnen worden toegerekend. 

Artikel 8 : Verantwoordelijkheid van Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen faciliteiten en apparatuur  en de gevolgen die daaruit voortvloeien. 

8.2 Designwave is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat  Designwave is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of  onvolledige gegevens.  

8.3 Door Designwave ten behoeve van Opdrachtgever samengestelde teksten,  afbeeldingen of andere gegevens worden geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard,  tenzij binnen een periode van veertien (14) dagen na publicatie langs elektronische  weg gewenste wijzigingen schriftelijk worden medegedeeld. 

8.4 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor in dat het door hem aan Designwave aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder  rechten van intellectuele eigendom. 

8.5 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig alle medewerking, gegevens en  inlichtingen te verschaffen, welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van  de overeengekomen diensten door Designwave. 

Artikel 9 : Geheimhouding

9.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie  welke hen uit hoofde van de met de andere Partij gesloten overeenkomst bekend is  geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend is of moet zijn dat de informatie  als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden en dus als vertrouwelijk of geheim te  behandelen. 

9.2 De persoonsgegevens worden door Designwave slechts gebruikt voor de  aanmelding van een domeinnaam.

9.3 De (persoons)gegevens die aan Designwave worden verstrekt, worden  vertrouwelijk behandeld op een wijze als is voorgeschreven in de AVG. De verstrekte  gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden  ter beschikking gesteld. 

Artikel 10 : Intellectuele rechten

10.1 Alle door Designwave verstrekte stukken, van welke aard dan ook, zijn  uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Het is  Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Designwave openbaar te  maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mee begrepen,  het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen, verspreiden en het al dan  niet na bewerking integreren in neterken. 

10.2 Designwave behoudt het recht de voor de uitvoering van de werkzaamheden  vergaarde kennis voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen  vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Designwave voor alle aanspraken van derden ter zake  van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar  door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. 

10.4 Indien Designwave bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van  derden wordt Opdrachtgever geen eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten  bij Designwave, dan wel de derde partij. 

10.5 Alle door Designwave in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven  eigendom van Designwave totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met  Designwave gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. 

Artikel 11 : Duur en opzegging van de overeenkomst

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode welke is opgenomen in de  offerte/aanbieding en is anders voor onbepaalde tijd. 

13.2 In het geval dat er sprake is van een onderhoudsdienst op maandelijkse basis,  dan is die dienst ook maandelijks opzegbaar. 

13.3 Opzegging geschiedt schriftelijk en is in werking na bevestiging van Designwave. 

13.4 Designwave heeft daarnaast het recht de overeenkomst met onmiddellijke  ingang op te zeggen of te beëindigen indien:  

(a) Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever  surséance van betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van  Opdrachtgever, of indien conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of  onroerende zaken van Opdrachtgever is gelegd; 

(b) Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van de verplichtingen uit de  overeenkomst.

Artikel 12 : Hononarium

12.1 Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

12.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het  honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het  honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van  Designwave, zoals genoemd in artikel 5, geldende in de periode waarin de  werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is  overeengekomen. 

Artikel 13 : Betaling

13.1 Tenzij anders is vermeld, worden onderhoudsdiensten maandelijks betaald.  

13.2 Tenzij anders is vermeld, is voor de diensten van ontwerp, website en webshop  ontwikkeling een aanbetaling van vijftig procent (50%) van de factuurprijs vereist. 

13.3 Betaling dient te geschieden binnen vijftien (15) dagen na factuurdatum. 

13.4 Alle betalingen aan Designwave dienen per bank te geschieden, tenzij anders  overeengekomen: 

Ten name van: Designwave 

IBAN: NL77 ABNA 0112 8590 62 

13.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder dat verdere  sommatie of ingebrekestelling nodig is in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het  moment van in verzuim treden tot het moment van algehele betaling over het  opeisbare bedrag wettelijke en handelsrente verschuldigd. 

13.6 Alle kosten waaronder, doch niet uitsluitend, de juridische- en  (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten, die Designwave maakt ter zake het incasseren  van de verschuldigde bedragen worden op Opdrachtgever verhaald. 

13.7 Designwave zal binnen de betalingstermijn Opdrachtgever  

betalingsherinneringen sturen. Na de betalingstermijn zal Designwave de vordering  uit handen geven. Vanaf dat moment zullen de incassokosten van €25,- minimaal  voor elke betalingsherinnering, aanmaning/sommatie e.d., bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 14 : Klachten

14.1 ledere klacht vervalt indien deze niet binnen 14 dagen na de gebeurtenis waarop  de klacht betrekking heeft schriftelijk is ingediend. 

14.2 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet.

14.3 Na ontvangst van een klacht gaan Partijen met elkaar in overleg om te komen tot  een gepaste oplossing. 

Artikel 15 : Aansprakelijkheid

15.1 Designwave zal de door Opdrachtgever aangeleverd e content gebruiken.  Designwave kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige inhoud die op de  website van Opdrachtgever verschijnt. Opdrachtgever stemt ermee in om Designwave  te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op de website worden ingediend.  Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd  als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken, anderszins schendt of pleit  voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden. 

15.2 Designwave is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden schade zoals  omzetverlies, inkomstenverlies, winstverlies, commissieverlies en alle verliezen van  welke aard dan ook. 

15.3 Designwave is niet aansprakelijk voor een gehackte website. Schade – in welke  vorm dan ook – die wordt geleden ten gevolge van een gehackte website kan niet  worden verhaald op Designwave. 

15.4 Designwave is in geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen  Opdrachtgever en de andere tussenkomende partijen of gebruikers. 

15.5 Indien er voor Designwave op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor  schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst met Designwave, is deze  aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurprijs van dat  specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

15.6 Schade waarvoor Designwave op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt  slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever binnen veertien (14)  dagen na het ontstaan daarvan deze ter kennis heeft gebracht aan Designwave, tenzij  Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder  heeft kunnen melden.

Artikel 16 : Derden

16.1 Designwave is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door hostingproviders  of derden worden doorgevoerd. Deze prijswijzigingen worden door Designwave zonder kennisgeving aan Opdrachtgever doorbelast. 

16.2 Designwave is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met  persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of  domeinnaamregistrant.

Artikel 17 : Overmacht

17.1 In geval van overmacht is Designwave gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Designwave deswege tot schadeloosstelling verplicht is. 

17.2 Onder overmacht om aan de verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde  oorzaak, welke niet aan Designwave kan worden toegerekend en die de nakoming van  de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat  nakoming in redelijkheid niet van Designwave kan worden gevergd. 

Artikel 18 : Slotbepalingen

18.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 

18.2 De werking van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on  Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

18.3 Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen bij uitsluiting  worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland. Dit beding  laat onverlet de bevoegdheid van Designwave om het geschil aanhangig te maken bij  de rechter van de rechtbank die zonder opname van onderhavig artikel bevoegd zou  zijn. 

18.4 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging of  de schriftelijke overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, hebben de in  de opdrachtbevestiging of de schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen  voorrang boven deze algemene voorwaarden. 

18.5 Indien een bepaling van de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft Designwave het recht om daarvoor in  de plaats te stellen een voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende bepaling die  de nietige zo dicht mogelijk benadert.

nl_NLDutch